هیدرولوژی در قاب رسانه

با هماهنگی های انجام شده در نظر داریم در کنار بخش های اصلی کنفرانس، برنامه جانبی "هیدرولوژی در قاب رسانه" را در قالب های متنوعی برگزار نماییم.