هزینه شرکت در کنفرانس

تعداد بازدید:۱۲۳۹

220 هزار تومان

هزینه حضور یک نفر دانشجو 2 روزه با پک کامل

150 هزار تومان

هزینه حضور یک نفر دانشجو 1 روزه با پک کامل

250 هزار تومان

هزینه حضور یک نفر هیئت علمی با مقاله با پک کامل

200 هزار تومان

هزینه یک نفر اعضای هیئت علمی با مقاله 1 روزه با پک کامل

250 هزار تومان

هزینه شرکت کننده آزاد 2 روزه با پک کامل با مقاله

170 هزار تومان

هزینه شرکت کننده آزاد 2 روزه با پک کامل بدون مقاله

150 هزار تومان

هزینه غیرحضوری

90 هزار تومان

هزینه مقاله دوم و بیشتر

170 هزار تومان

هزینه مهمان همراه با نویسنده مقاله

 

آخرین ویرایش۰۲ تیر ۱۳۹۸