تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات

1398/05/25

تاریخ اعلام نتایج داوری

1398/06/10

آخرین مهلت ثبت نام

1398/06/15

آخرین مهلت ثبت نام شرکت ها جهت اجاره غرفه

1398/04/31